Om bogen

Barndomsnatten i dagens lys 


er blevet til ud fra et ønske om at formidle oplevelsen af, at det kan lade sig gøre at forbedre tilværelsen betragteligt.


Med afsæt i beskrivelsen af hvilke konsekvenser min mors seksuelle misbrug af mig havde for min opvækst, har jeg forsøgt at begribeliggøre den mentale rejse, som har bragt mig fra at leve et liv med daglige selvmordstanker og et voldsomt misbrug af alkohol og andre stemningsændrende stoffer til et liv, som jeg er dybt taknemmelig for at få lov til at leve.


Jeg har ingen forestilling om, at andre mennesker kan forstå sådan en proces ved at forklare den i et lineært, rationelt sprog. Men jeg har et håb om, at det kan lade sig gøre at skabe en formidling, som giver mulighed for at begribe dele af den proces, jeg har været igennem.


Min vej til et godt liv bestod og består blandt andet af følelser, tanker, spiritualitet og erkendelser. Samspillet imellem disse elementer har afgørende betydning. BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS er derfor bygget op af flere elementer. Ingen af elementerne kan stå alene, idet samspillet imellem dem har betydning.

Den rationelle del – bogens kapitler er tænkt i nøje samspil med de 10 digte, 50 billeder, 10 musikstykker og 10 videoer. Billeder, musik, digte og videoer er således ikke tænkt som illustrationer til kapitlerne, men som en samspillende del af helheden.


Hvert af de ti digte spiller sammen med 5 billeder. Samspillet mellem de 5 billeder og digtet suppleres i en video af et musikstykke. Videoerne gentager noget, som allerede er set, men det bliver set på en anden måde - og musikken tilføjes.

 

Når vi udvikler os, ser vi ofte de samme hændelser på en ny måde – derfor bliver samspillet imellem billeder, digte og videoer en model af en bevidsthed i udvikling.


Da evnen til at se noget på en ny måde har stor betydning for udvikling, er digtene bygget op med en gentagelse for hver andet ”vers”. Den musik, som ligger under digtene i videoerne, gentager – for næsten alle musikstykkers vedkommende – sig selv for hvert tredje ”vers”.


Alle 10 musikstykker er bygget op over den samme akkordrække.

Det samlede værk er således gentagelser, afbrudt at biografiske kapitler, som væver sig ind i hinanden og spiller sammen med hinanden på stadigt nye måder – lidt lige som vores bevidstheds måde at bearbejde indtryk og oplevelser på.


Ud over ønsket om at formidle oplevelsen af at det kan lade sig gøre at ændre selv den dårligste tilværelse til noget bedre, er det også min hensigt at rette opmærksomheden imod en række andre forhold:


  • Også mødre kan være krænkere.


  • Også mænd kan være ofte for vold i ægteskaber.


  • Eksperter anslår at ca. halvdelen af alle misbrugere er incestofre – og alligevel er hjælp til at komme sig  efter incest og andre seksuelle overgreb ikke en obligatorisk del af den Danske misbrugsbehandling.


  • Krænkerne udsættes ofte for stor politisk bevågenhed, hvorimod der ikke er tilnærmelsesvis samme politiske opmærksomhed rettet imod at hjælpe ofrene.


  • Eksperter anslår at op mod 80% af de kvinder som indlægges på psykiatriske afdelinger med psykoser har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, alligevel  er hjælp til at komme sig  efter incest og andre seksuelle overgreb ikke en obligatorisk del af behandlingen i den danske psykiatri.